Zpráva z konání 5. a 6. zastupitelstva Středočeského kraje

26. 4. 2017

25. dubna se konala 2 zastupitelstva Středočeského kraje. 5. bylo svoláno ministrem vnitra a mělo řešit případ Dany Drábové, jejíž funkce zastupitelky je dle stanoviska Ministerstva vnitra v rozporu s volebním zákonem, protože je zároveň předsedkyní státní organizace SÚJB. Tuto pozici sdílí dlouhodobě i klub KSČM.

Přítomných 50 zastupitelů (bez klubu ČSSD), zahájilo zasedání procesními otázkami. Po nich vystoupil Vít Rakušan, aby shrnul, proč by neměla Drábová přijít o mandát. Operoval mimoprávními i právními kroky. My navrhli tajnou volbu, kterou podpořilo 8 zastupitelů, 12 se zdrželo.

Pro vyslovení zániku se nakonec vyslovilo 8 zastupitelů, proti 13, 31 se zdrželo.

V 11:05 začalo 6. zastupitelstvo za přítomnosti 61 zastupitelů.

Do programu bylo navrženo zařadit bod o vyhodnocení a novém roku BESIP, ČSSD navrhla změnu člena ve Výboru pro tělovýchovu a sport a bod o kulturní památce Kuchař, my navrhli zařadit bod o situaci v gymnáziu v Čelákovicích a informaci o kotlíkových dotacích – ty se budou probírat v Různém, takže jsme samostatné body stáhli.  Dotaz byl na povodňové pásmo na Želivce, Povodí Vltavy prý žádost o třetím stupni ale stáhlo.

Vyřazeny byly 3 majetkové body a 2. výzva kotlíkových dotací, také peněžní dar Českému svazu bojovníků za svobodu. 

Pak se probírala změna jednacího řádu, návrh byl zjednodušit hlasování o bezesporných bodech. My tam měli pozměňovák, který by zaručil, že se nepřehlasuje při sloučení hlasování návrh připomínaný zastupitel. Nakonec byla schválena kompromisní varianta.

O vystoupení požádal poslanec Gabal, který hovořil o strategickém plánu Prahy, tým odborníků může využít i Středočeský kraj.

Z finančních záležitostí jsme se zabývali čerpáním rezervy 163 milionů Kč.  My kritizovali řadu položek, které tečou do expertiz a konzultací (5 mil), mediální oblasti (6 mil), navyšování počtu úředníků o 27 lidí na 692 (15 milionů). A také přesun 90 milionů do Plánu investic, které nemají už druhé zastupitelstvo konkrétní uplatnění. Mnoho otázek bylo na zastupitelstvu zodpovězeno, včetně návrhu projektů kulturních festivalů, které představili přímo tvůrci – festival Soundtrack Poděbrady, film o Žižkovi, pochod na Karlštejn atd. Bohužel v návrhu ale konkrétní částka na konkrétní festivaly určena nebyla. Probíral se i připravovaný audit KSUS. Diskutovala se i otázka Středočecha a TV Praha, kterou jsme nadnesli. Středočech má být řešen na Radě, uvidí se jeho budoucnost. TV Praha byla vybrána bez výběrového řízení, což je legislativně možné.

Náš návrh na přesun 6 milionů z neurčitých festivalů na rozvojové projekty neprošel, získal 12 hlasů, zdrželo se 15. Pro celý materiál hlasovalo 40, zdrželo se 18.

Dále jsme prominuli povinnosti odvodu za porušení rozpočtové kázně 2 institucím v případě OPVK a 800 tisíc Kč jako příspěvek Asociaci krajů.

Z dopravy se probíral dodatek zřizovací listiny KSUS, kterým se přesouvá další investiční činnost na KSÚS. S tím jsme nesouhlasili, návrh ale prošel. Všemi podporované bylo i zapojení rychlíků do systému integrované dopravy a zpráva BESIPu.

Z oblasti zdravotnictví jsme zapojili nedočerpané dotace do příjmů kapitoly zdravotnictví, vyslechli zprávu o stavu nemocnice Kladno, která je ve ztrátě 185 milionů Kč, uzavřeli dodatky k darovacím smlouvám, které odblokují majetek bývalé nemocnice Kutná Hora, které poslouží k dodávce technologie a nábytku pro gynekologicko-porodnické oddělení Příbrami. A které mění zápůjčky při IROP projektech nemocnic na individuální dotaci. Schválili jsme i kofinancování projektu zdravotní techniky pro příbramskou nemocnici ve výši necelých 15 milionů.

Sporným bodem bylo založení spolu Asociace středočeských nemocnic, kdy jsme kritizovali koncentraci moci a nejasnost vazeb spolku s orgány jednotlivých nemocnic. Hromadné nákupy lze navíc dělat i jinak. Diskuse byla ukončena násilně hlasováním 33 hlasy a bod nakonec prošel 40 hlasy.

Z regionálního rozvoje jsme upřesnili finanční stránku projektů INTERREG a probrali zprávu o uplatňování územní energetické koncepce Středočeského kraje. Je v ní i místo pro výstavbu jaderné elektrárny. Stoupá spotřeba elektřiny, mezi roky 2010 a 2014 o 42%! Nová koncepce musí být zpracována do roku 2019.

Zdrželi jsme se u nesouhlasného stanoviska s žádostmi o změnu způsobu financování projektů z FROMu u dvou obcí – Tuklaty a Zdislavice, protože by neměly být obce trestány za to, že si našly i jiné zdroje. A poskytli jsme 600 tis. KČT na údržbu pěších tras a cyklotras.

Projednali vyhodnocení a aktualizaci Programu rozvoje územního obvodu Středočeského kraje, přijali vratky do kapitoly reg. rozvoje za 24 milionů, poskytli 300 tis. na dokončovací činnosti Regionální rady (končící období ROPu). A dali 4,5 milionu na kvalitní přípravu projektů s dopadem na inovační prostředí (program Smart Akcelerátor).

U plánu investic jsme kritizovali minimum nových projektů – mimo změn u cyklostezek v podstatě jen další část rekonstrukce SOŠ a SOU v Kolíně – vázne investiční činnost. Plán investic ale prošel a stejně tak i zásobník projektů.

Z oblasti majetku šla rychle využitím sdružení diskuse a hlasování 4 majetková bezúplatná nabytí, 14 bezúplatných převodů, 8 úplatných nabytí. Zkritizovali jsme u dalších 2 nabytí nemovitostí pro chráněné bydlení nadhodnocenou cenu, bod jsme kvůli chvályhodnému účelu podpořili. Po dalších 14 úplatných převodech jsme nepodpořili pronájem pozemku v k.ú. Lídlovy Dvory, materiál byl stažen. U 9 vzájemných převodů jsme kritizovali nejasný materiál o převodech v Hrdlořezích, který se vyjasnil v diskusi. Z 6 dalších bodů jsme nesouhlasili s nadhodnoceným vypořádáním s Českou zemědělskou univerzitou u pozemku pod obchvatem v Lánech – materiál ale prošel.

Z oblasti školství jsme podpořili 22,3 tis. Kč na Atletický čtyřboj žáků, 2 tis na odměny pro vítězné školy v projektu Kraje pro bezpečný internet a i formální změny zřizovacích listin.

Ze sociální oblasti jsme schválili zapojení vratek dotací za rok 2016 a vzali na vědomí informaci o příjmu 12 mil. Kč dotace za rok 2016 z MPSV na činnost pro zřizovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc.

Z oblasti kultury jsme schválili změnu zřizovací listiny kladenské knihovny a diskuse se rozpoutala opět ohledně návrhu stáhnout zpět krajský návrh zákona řešící akviziční činnost. Tentokrát byl materiál připraven lépe, přes náš protest a věcné argumenty se podařilo koalici těsnou většinou (34 hlasů) zpětvzetí návrhu schválit.

Z oblasti životního prostředí byla schválena opakovaná žádost Černošic o poskytnutí 278 tis Kč na odstranění následků havárie na Slapech. Byly též upraveny zásady pro změny schváleného Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací na základě návrhů předkládaných obcemi – nově do 31. 1. a do 31. 7.

Schválili jsme přes 1,8 mil. Kč pro 3 obce ze Středočeského povodňového fondu, 2 obce dotaci nedostaly, protože nepředložily žádosti v pořádku. Schválili jsme též úpravu zásad pro poskytování příspěvku na hospodaření v lesích, abychom vyloučili duplicity s ministerskými dotacemi.

Schválili jsme několik přísedících Krajského soudu v Praze a rezignaci dosavadní přísedící, provedli změnu ve Výboru pro tělovýchovu a sport.

Vzali jsme na vědomí zprávu o činnosti Rady a podpořili návrh, aby náměstek Marek předložil příště informaci o využití památky „Soubor statku Kuchař“ – návrh podpořilo jen 32, ale úkol bude stejně splněn.

Michalík se pak na základě požadavků zastupitelů věnoval průběhu kotlíkových dotací, který jsme kritizovali a vyžádali si písemný soupis kroků a opatření kraje. Skopeček pak shrnul kroky, které kraj učinil v případě čelákovického gymnázia. V diskusi jsme vystoupili i my, požadovali jasná řešení a své si řekli i občané Čelákovic.

Pak se zastupitelstvo již rozpadlo, nebylo usnášeníschopné a hejtmanka ho tedy ukončila.

Autor: 
Ing. Zdeněk Štefek